Accepted Papers

Research on Semantic Label Extraction of Domain Entry Relation Based on CRF and Rules
Jianyi Guo, Jun Zhao, Zhengtao Yu, Lei Su, Nianshu Jiang

Recognition of Chinese Personal Names Based on CRFs and Law of Names
Zheng Lvexing, Lv Xueqiang, Liu Kun, Du Yuncheng

An Academic Search and Analysis Prototype for Specific Domain
Zhiqiang Gao, Yaocheng Gui, Man Zhu and Zhisheng Huang

Learning Chinese Entity Attributes from Online Encyclopedia
Yidong Chen, Liwei Chen, and Kun Xu

A Mathematical Model for Human Flesh Search Engine
Lei Zhang, Yuankang Liu , Juanzi Li